ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΟΡΒΟΡΟΥ- ΛΥΜΑΤΩΝ - DUMPS

New

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΟΡΒΟΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ

VORTEX SOLIDS, HANDLING AND SLUDGE DUMPS

ΤΙΜΗ: 1.800 €

More details

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΟΡΒΟΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ

Συνιστώνται για την άντληση ακάθαρτων υδάτων, λυμάτων, λάσπης ή γενικότερα υδάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά ή εν γένει αυξημένου ιξώδους από πάσης φύσεως ορύγματα.

ΤΙΜΗ: 1.800 €